Algemene Voorwaarden

Deze pagina (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt) bevat de algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) waaronder we elk van onze producten (elk een “Product”) die op onze website www.zalando.be en www.zalando-lounge.be (“Sites”) vermeld staan aan u leveren. Gelieve deze Algemene Voorwaarden grondig te lezen vooraleer Producten via de Sites te bestellen. Door een van onze Producten te bestellen, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. We raden u aan om voor toekomstig gebruik een kopie af te drukken van de Algemene Voorwaarden. We bewaren de inhoud van het Contract en zullen u via e-mail verdere details van uw bestelling toesturen. U kunt deze Algemene Voorwaarden steeds terugvinden en downloaden. U zult details over uw recente bestellingen terugvinden door in te loggen op uw Account via de “Mijn Zalando” link. Op deze Sites hebben we voor u drie verschillende verkoopmodellen, die we u in deze Algemene Verkoopvoorwaarden graag uiteen willen zetten. Aangezien de verkoopvoorwaarden verschillen van model tot model, verzoeken we u na te gaan welk verkoopmodel correspondeert met het bestelde artikel. Zalando Artikel Voor zover er geen enkele aanwijzing betreffende een partner van Zalando op de pagina met productinformatie staat, betreft het een Zalando artikel. Het algemene gedeelte (A) dient te worden gecombineerd met deel (B) van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Deel (C) en (D) zijn in dat geval niet van toepassing. Artikel van een Zalando Partner Om u een zo breed mogelijk scala aan producten te kunnen bieden, werken we op de site www.zalando.be samen met uitgelezen partners (Partnerprogramma). Wanneer het een artikel van een Zalando Partner betreft, zal zijn naam worden vermeld op de pagina met informatie over het door u gekozen product. Het algemene gedeelte (A) dient te worden gecombineerd met deel (C) van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Deel (B) en (D) zijn in dat geval niet van toepassing. Zalando Lounge Artikel Zalando Lounge op www.zalando-lounge.be is een exclusieve klantenclub, in het kader waarvan we merkartikelen afkomstig van vooraanstaande leveranciers aanbieden tegen sterk gereduceerde prijzen. De Zalando Lounge artikelen zijn alle artikelen die op de www.zalando-lounge.be site staan. Het algemene gedeelte (A) dient te worden gecombineerd met deel (D) van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Deel (B) en (C) zijn in dat geval niet van toepassing. Deel (A) – Algemeen deel De Sites zijn gecertificeerd door de verenigingen “Be commerce” en “Trusted shops” en houden zich aan de voor toewijzing van kwaliteitslabels benodigde gedragscodes van deze verenigingen. Informatie met betrekking tot annulering van de aankoop:  
De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
 
Over ons, onze Vertegenwoordiger en deze Algemene Voorwaarden
Zalando SE (Naamloze vennootschap)is een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid volgens Duits recht en een aandelenkapitaal van € 82.760,= met zetel in de Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 BERLIJN, Duitsland (BTW-nummer: DE 260543043) dat geregistreerd staat in Duitsland bij de Kamer van Koophandel van BERLIJN (CHARLOTTENBURG) onder nummer HRB 158855 B en dat wordt uitgebaat door de maatschappij Zalando. Als u aanmerkingen of suggesties heeft, ontvangen we die graag via het volgende e-mailadres: klantendienst@zalando.be. U kunt ons ook gratis telefonisch bereiken op nummer 0800 79734. Dit telefoonnummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.00 en 18.00 uur.
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor het aanbod van elk Product dat u op onze Sites bestelt.
In deze Algemene Voorwaarden: a) betekent “Account” : het account dat u dient aan te maken op de Sites indien u een Bestelling wilt plaatsen op de Sites; b) betekent “Ontvangstbevestiging”: onze bevestiging per e-mail van uw Bestelling; c) betekent “Schending van verplichtingen”: de betekenis daarvan zoals gegeven in clausule 10.9(b) van deze Algemene Voorwaarden; d) betekent “Werkdag” : (i) een zaterdag of zondag is, noch een (ii) publieke feestdag op welke plaats dan ook in België; e) betekent “Bevestiging van Bestelling”: onze e-mail aan u waarin we uw Bestelling aanvaarden in overeenstemming met clausule 4.9 hieronder; f) betekent “Contract”: uw Bestelling van een of meerdere Producten in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden die we aanvaarden in overeenstemming met clausule 4.9 hieronder; g) betekent “Klant”: de natuurlijke persoon die een Bestelling plaatst op de Sites; h)betekent “Ons”: Zalando of een partner in het kader van het Partnerprogramma; i)betekent “Aansprakelijkheid”: wat vermeld staat in clausule 10.9(a) van deze Algemene Voorwaarden; j)betekent “Bestelling”: de bestelling die door u geplaatst wordt op de Sites om een of meerdere Producten van ons te kopen; k)betekent “U”: de klant die een Bestelling plaatst; l) zijn referenties naar “clausules” de clausules opgenomen in deze Algemene Voorwaarden m) worden titels enkel gebruikt voor het gemak van verwijzing en hebben daarom geen invloed op de interpretatie of de structuur van de Algemene Voorwaarden. n) wordt met woorden in enkelvoud ook meervoud aangeduid en vice versa. Met woorden met een geslachtsaanduiding wordt elk geslacht bedoeld en referenties naar personen omvatten een persoon, firma, maatschappij, onderneming of partnerschap. o) worden referenties naar termen als “met inbegrip van” of “inclusief” geenszins als een exhaustieve opsomming geïnterpreteerd.
Deze Algemene Voorwaarden zijn onze onder het auteursrecht vallende intellectuele eigendom. Gebruik door derden – zelfs van uittreksels – om goederen en/of diensten voor commerciële doeleinden aan te bieden is niet toegestaan. Elke inbreuk daarop kan aanleiding geven tot juridische stappen.
Uw Status
Door een Bestelling te plaatsen op de Sites garandeert u dat: a) U ouder dan 18 jaar bent; en b) In België woont.
Effect
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen en Contracten die door de verkoper geplaatst en/of gesloten worden of zullen worden voor verkoop en aanbod van Producten. Als u een Bestelling plaatst bij de verkoper, opdracht tot levering geeft of instemt met de levering van Producten, zal dit te allen tijde uw onvoorwaardelijke toestemming vormen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden. Niets in deze voorwaarden doet afbreuk aan uw wettelijke rechten (inclusief het recht erop te staan dat de Producten die u koopt van enige onderneming moeten corresponderen met hun omschrijving, geschikt zijn voor hun doel, en van bevredigende kwaliteit zijn).
Deze Algemene Voorwaarden hebben voorrang op alle afzonderlijke voorwaarden die door u aangevoerd worden. Van alle voorwaarden die u indient, voorstelt of bepaalt, in welke vorm en wanneer dan ook, zij het geschreven, per e-mail of mondeling, wordt uitdrukkelijk afstand genomen en zij worden uitdrukkelijk uitgesloten.
Geen enkele andere voorwaarde voor of aanpassing van deze Algemene Voorwaarden is bindend, tenzij die schriftelijk door ons is goedgekeurd en ondertekend.
Afsluiten van een Contract
Wanneer u een Bestelling wenst te doen, dient u een Account aan te maken op de Sites zoals aangegeven in de Gebruiksvoorwaarden, en moet u de instructies op de Sites volgen voor het plaatsen van een Bestelling en het aanpassen van uw toekomstige bestelling alvorens die via de Sites te plaatsen.
Ongeacht een prijs die u eerder heeft gezien of gehoord zal, vanaf het moment dat u een Product selecteert dat u wenst te bestellen, vermeld of aangeduid worden (op de Sites) hoeveel de kosten inclusief BTW, indien van toepassing, en enige andere leveringskosten bedragen. Onder voorbehoud van hetgeen bepaald is in clausule 4.11 hieronder is dit het totaal dat u dient te betalen voor ontvangst van het bestelde Product.
U dient het Product totaal te betalen op het moment van plaatsing van de bestelling door ons de gegevens door te geven van uw van een door ons aanvaardbare krediet- of debetkaarinstelling afkomstige krediet- of debetkaart of die van PayPal. Deze gegevens hebben we nodig om uw bestelling in behandeling te kunnen nemen. U kunt ook betalen op enige andere manier die door ons aanvaard wordt, maar we zijn niet gehouden de goederen te leveren alvorens we de volledige betaling hebben ontvangen. Op basis van de resultaten van een kredietcheck behouden we ons het recht voor bepaalde betaalmethoden niet te gebruiken en u te verwijzen naar een van onze andere betaalmethoden.
Wanneer u gevraagd wordt naar de details van uw betaalkaart, dient u over de volledige bevoegdheid te beschikken voor gebruik van deze kaart of rekening. Op de kaart of rekening dient voldoende tegoed te staan om de gevraagde betaling te dekken. We aanvaarden enkel betalingen afkomstig van rekeningen in België.
U verplicht zich ertoe dat alle details die u aan ons doorgeeft voor het aankopen van een van onze Producten correct zijn, dat de krediet- of debetkaart of de rekening of andere betaalmethode die u gebruikt u toebehoren en dat u over genoeg tegoed of kredietfaciliteiten beschikt om de kosten van het Product te dekken. We behouden ons het recht voor om uw betalingsdetails te valideren alvorens u het Product te leveren.
Door een Bestelling te plaatsen op de Sites gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden in de op de datum van het plaatsen van uw Bestelling geldende versie. U bent telkens wanneer u een Bestelling plaatst de enig verantwoordelijke voor het lezen van de op dat moment van kracht zijnde versie van de Algemene Voorwaarden.
Uw Bestelling blijft geldig als aanbod totdat we u een Bevestiging van uw Bestelling toesturen of voordien, wanneer we uw mededeling over herroeping van uw Bestelling ontvangen.
We zijn niet verplicht u het Product te leveren tot het moment waarop we uw Bestelling aanvaard hebben. Behoudens een uitdrukkelijke mededeling waarin we uw Bestelling aanvaarden, is elke e-mail, brief, fax, of andere vorm van Ontvangstbevestiging met betrekking tot uw Bestelling louter informatief en geldt deze niet als een Bevestiging van uw Bestelling. In deze Ontvangstbevestiging kunnen we u een referentienummer voor de Bestelling doorgeven en details van het door u bestelde Product. We kunnen naar eigen goeddunken weigeren uw Bestelling te aanvaarden om welke reden dan ook, inclusief het niet beschikbaar zijn van de goederen, of u een alternatief Product aanbieden (waarbij we u kunnen vragen uw Bestelling eerst opnieuw te plaatsen).
Er zal een Contract worden gesloten en we zijn wettelijk verplicht het Product aan u te leveren wanneer we uw Bestelling aanvaarden. Aanvaarding vindt plaats wanneer we in een aan u gerichte e-mail uw Bestelling uitdrukkelijk aanvaarden, in de vorm van een “Bevestiging van Bestelling” genaamd document waarin aanvaarding van uw Bestelling wordt bevestigd. Onze Bevestiging van Bestelling dient te worden beschouwd als effectief vanaf het moment dat het door ons wordt toegestuurd. Zonder afbreuk te doen aan uw verplichting ons eerst te betalen, kunnen we u op elk moment nadat we uw Bestelling aanvaard hebben een factuur toesturen. U aanvaardt het feit dat u uw facturen uitsluitend elektronisch zult ontvangen, onverminderd uw recht om een papieren kopie te vragen binnen uiterlijk vijf (5) dagen na ontvangst van de elektronische factuur. Tot op het moment dat we uw Bestelling aanvaarden, behouden we ons het recht voor te weigeren uw Bestelling in behandeling te nemen en behoudt u het recht uw Bestelling te annuleren. Als u of wij de Bestelling geannuleerd hebben alvorens wij die aanvaarden, zullen we zo snel mogelijk elke door u of door uw krediet- of debetkaartinstelling al aan ons gedane betaling voor de Bestelling van het Product terugbetalen.
Als u na plaatsing op de Sites ontdekt dat u een fout heeft gemaakt bij uw Bestelling, gelieve dan per e-mail contact op te nemen met: service@zalando-lounge.be.
We doen ons best ervoor te zorgen dat de prijs die u wordt doorgegeven accuraat is, maar het bedrag van uw Bestelling zal door ons gevalideerd moeten worden als onderdeel van onze aanvaardingsprocedure. Als de prijs van de Bestelling verandert alvorens we uw Bestelling aanvaarden, zullen we contact met u opnemen en u vragen te bevestigen dat u de Bestelling wenst te handhaven tegen de aangepaste prijs.
Een Contract heeft uitsluitend betrekking op die Producten waarvan de levering is bevestigd in de Bevestiging van Bestelling. We zijn niet verplicht enig ander Product te leveren dat deel zou hebben uitgemaakt van uw Bestelling, tot het moment waarop we u een Bevestiging van Bestelling hebben toegestuurd voor die Producten.
U dient aan ons en op de Site exacte en juiste informatie door te geven en u bent gehouden deze informatie up-to-date te houden en ons te informeren over eventuele wijzigingen.
Het contract zal door Zalando in Duitsland worden gedeponeerd.
Levering
We doen ons best om de Producten aan u te leveren op het leveringsadres dat u heeft opgegeven bij uw Bestelling.
We doen ons best de Producten te leveren binnen de door ons op het moment van bestelling aangegeven termijn (die is geactualiseerd in de Bevestiging van Bestelling). We kunnen echter geen exacte datum aangeven op het ogenblik dat u een Bestelling plaatst of in de Bevestiging van Bestelling.
We zullen proberen u op de hoogte houden wanneer we verwachten dat we niet aan onze geschatte leveringsdatum kunnen voldoen, maar zijn, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor verlies, aansprakelijkheid, waarde, schade, onkosten of uitgaven die voortvloeien uit late levering.
Bij levering van het Product kan u gevraagd worden een ontvangstbewijs te tekenen. U gaat ermee akkoord de Producten te controleren op gebreken, tekortkomingen of zichtbare schade alvorens ondertekening van het ontvangstbewijs. U dient een bewijs van ontvangst van het geleverde Product te bewaren voor eventuele toekomstige geschillen hieromtrent.
Gelieve er rekening mee te houden dat het voor ons onmogelijk kan zijn op bepaalde locaties te leveren. Als dat het geval is, zullen we u informeren met gebruikmaking van de contactgegevens die u ons aanlevert bij plaatsing van uw Bestelling. We zullen de benodigde stappen nemen om uw Bestelling gratis te annuleren of te zorgen voor levering op een alternatief adres. We leveren uitsluitend in België.
We leveren in onze standaardverpakking. Speciale verpakkingswensen die door u kenbaar worden gemaakt impliceren extra kosten.
Alle met het Product verbonden risico’s zullen op u overgaan bij levering, behalve wanneer de levering uitgesteld wordt door schending van uw verplichtingen krachtens een Contract, wanneer het risico op u over zal gaan op de datum dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen van uw kant. Wanneer het risico op u is overgegaan, wijzen we alle aansprakelijkheid af in geval van verlies of vernieling van het Product.
U dient voorzichtig te zijn bij openen van het Product zodat u het niet beschadigt, vooral bij gebruik van scherpe voorwerpen.
U verklaart beschikbaar te zijn om het Product op passende wijze in ontvangst te nemen, zonder onnodige vertraging en op elk door ons redelijk gespecificeerd moment.
Wanneer u niet beschikbaar bent voor ontvangst of afhalen, kunnen we een kennisgeving voor u achterlaten waarop instructies staan over een tweede leveringspoging of afhalen bij de transportonderneming.
Wanneer levering of afhalen vertraagd wordt door uw onredelijke weigering om de levering in ontvangst te nemen of als u levering of afhalen bij de transportonderneming niet aanvaardt (binnen twee weken volgend op onze eerste poging u het Product te leveren), dan kunnen we (zonder afbreuk te doen aan elk ander recht of andere maatregel waarover we beschikken) één of beide van de volgende stappen ondernemen:a) u billijke opslagkosten en andere in redelijke mate door ons gemaakte kosten in rekening brengen; of b) het Product onbeschikbaar maken voor levering of afhalen en u laten weten dat we het desbetreffende Contract onmiddellijk annuleren. We betalen in dat geval u of uw krediet- of debetkaartinstelling elk bedrag terug dat reeds door u aan ons betaald werd in het kader van het desbetreffende Contract, verminderd met de door ons gemaakte redelijke administratiekosten (inclusief die voor de poging tot levering en daaropvolgende retourzending van het Product, evenals alle andere opslagkosten zoals voorzien in clausule 5.11(A) hierboven).
Het is uw verantwoording u ervan te verzekeren dat de Producten voldoende zijn en tegemoetkomen aan uw behoeften en persoonlijke wensen. We garanderen niet dat de Producten aan uw persoonlijke wensen voldoen. U gaat ermee akkoord dat de Producten standaard zijn en niet op maat gemaakt om aan uw persoonlijke wensen tegemoet te kunnen komen.
Annulering
We kunnen een Contract annuleren als het Product om welke reden dan ook niet beschikbaar is. We zullen in dat geval onmiddellijk contact met u opnemen en elk door u al betaald bedrag terugbetalen binnen 30 dagen volgend op de kennisgeving van annulering van uw Bestelling.
We zullen alle door u overgemaakte bedragen terugbetalen met gebruikmaking van dezelfde betalingsmethode als die u heeft gebruikt om voor het Product te betalen.
Recht tot herroeping wanneer het Product geen gebreken vertoont
Onder voorbehoud van de in de delen (B), (C) en (D) vermelde specifieke bepalingen, en zonder daarbij uw andere rechten met betrekking tot gebreken vertonende producten in aanmerking te nemen, kunt u zich uit een Contract terugtrekken en ons elk geleverd Product om welke reden dan ook retourneren als u er niet tevreden mee bent. Voorwaarde daarbij is dat u ons binnen 14 dagen volgend op de datum van levering van het Product schriftelijk op de hoogte stelt van het feit dat u het desbetreffende contract wenst te annuleren en het Product op ons risico retourneert. Bent u eenmaal in het bezit van goederen, dan bent u verplicht deze te bewaren en er op gepaste wijze voor te zorgen. Het Product dient ons in originele staat te worden teruggestuurd.
In het geval een Product is verkregen met een cadeaucheque of kortingsactiebonnen, dan behouden we ons het recht voor alle op uw herroeping volgende verschuldigde bedragen terug te betalen bij retourontvangst van de Producten door uw rekening te crediteren met het bedrag van uw Bestelling.
De procedure voor herroeping wordt uitgelegd in deel (B), (C) en (D).
Defecte Producten
We garanderen: a) dat het Product onbeschadigd en in de bestelde hoeveelheden wordt geleverd; en b) dat het Product voldoet aan de laatste door de fabrikant gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op de Sites of in onze omschrijving van het Product op het moment van uw Bestelling.
Het Product is uitsluitend bestemd voor gebruik volgens de laatste door de fabrikant gepubliceerde instructies, zoals die vermeld staan op onze Sites of in onze omschrijving van het Product als zodanig. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat u de Producten uitsluitend volgens deze instructies gebruikt.
We doen ons uiterste best om de Producten in excellente staat te leveren. Wanneer u ons echter aangeeft dat de Producten defect zijn, gaat u ermee akkoord de Producten in hun huidige toestand te bewaren zodat we deze binnen een redelijke termijn kunnen inspecteren.
Om u een oplossing te kunnen bieden voor een defect Product, kunnen we uw hulp en snelle mededeling van bepaalde informatie betreffende het Product nodig hebben, inclusief: a) specificatie van belangrijke details over de vermeende manier waarop het Product beschadigd of defect is geraakt; en b) toezending van de leveringsbon en andere soortgelijke informatie die we nodig hebben.
Als u wilt dat we het Product repareren, vervangen of terugbetalen wanneer het Product niet voldoet aan de bepalingen in het desbetreffende Contract, en we constateren dat het Product: a) verkeerd gebruikt, misbruikt, verwaarloosd, incorrect of inadequaat verzorgd, niet verzorgd, beschadigd of abnormaal gebruikt is; of b) betrokken was bij een ongeval of beschadigd werd door een incorrecte poging het te veranderen of te repareren; of c) gebruikt werd in strijd met onze instructies voor het Product of die van de fabrikant; of d) aangetast is door normale slijtage, na levering door ons, dan kunnen we naar eigen goeddunken beslissen het Product niet te repareren, vervangen of u terug te betalen en/of kunnen we eisen dat u alle redelijke vervoers- en servicekosten betaalt op basis van onze huidige standaardtarieven en kunnen we dit in rekening brengen op uw krediet- of debetkaart, of middels de betalingsgegevens die u ons heeft doorgegeven bij plaatsing van uw Bestelling. We zijn, in zoverre wettelijk toegestaan, niet aansprakelijk voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, waarde, onkosten of uitgaven die hieruit voortvloeien.
Gebruik van cadeaucheques en kortingsactiebonnen
In geval van fraude, poging tot misleiding of vermoeden van andere illegale activiteiten met betrekking tot aankoop door middel van cadeaucheques of verzilvering van die cheques op de Sites, behouden we ons het recht voor uw Account te sluiten en/of een andere wijze van betaling te eisen.
We zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of onleesbaarheid van kortingsactiebonnen of cadeaucheques.
Beperking van Aansprakelijkheid
Deze clausule 10 heeft voorrang op alle andere clausules en zet onze volledige Aansprakelijkheid en uw enige en exclusieve rechtsmiddelen uiteen voor: a) uitvoering, niet-uitvoering, beweerde uitvoering of vertraging in uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, van een Contract of van de Sites (geheel of gedeeltelijk); of b) alle overige in verband met deze Algemene Voorwaarden of het van kracht worden of de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden.
Niets in deze Algemene Voorwaarden vormt een uitsluiting of beperking van: a) onze Aansprakelijkheid voor (i) fraude; (ii) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door Schending van onze Verplichtingen; of (iii) enige andere Aansprakelijkheid die niet uitgesloten of beperkt kan worden door de van toepassing zijnde wet; of b) uw wettelijke rechten als Klant.
Bij het uitvoeren van elke onder deze Algemene Voorwaarden vallende verplichting zijn we uitsluitend gehouden aan het met redelijke zorg en vaardigheid uitvoeren van die verplichting.
Ongeacht de bepalingen in artikel 10.2: a) geven we geen garantie voor en sluiten we alle Aansprakelijkheid uit met betrekking tot accuraatheid, volledigheid, geschiktheid voor het doel of legaliteit van informatie verkregen door gebruik van de Sites; en we sluiten elke Aansprakelijkheid uit voor verzending of ontvangst of falen van verzending of ontvangst van elke informatie van welke aard dan ook; en b) zou u niet moeten vertrouwen op welke informatie dan ook verkregen door gebruik van de Sites om een beslissing tot aankoop te nemen – u dient uzelf op de hoogte te stellen alvorens uw eigen mening te vormen en op basis van die informatie actie te ondernemen.
Zoals uiteengezet in clausule 10.2, aanvaarden we geen Aansprakelijkheid en sluiten we die volledig uit, behalve een dergelijke Aansprakelijkheid als die voortvloeit uit de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.
Ongeacht andere wettelijke bepalingen wijzen we alle aansprakelijkheid af voor: a) verlies van omzet; b) verlies van feitelijke of te verwachten winst; c) verlies van contracten; d) verlies van gebruik van geld; e) verlies van verwacht spaargeld; f) verlies van activiteiten; g) verlies van productieve tijd; h) verlies van kansen; i) verlies van goodwill; j) verlies van reputatie; k) verlies van, schade aan of corruptie van data; of l) elke indirecte of gevolgschade Aansprakelijkheid is uitgesloten ongeacht of die te voorzien, bekend, te verwachten of in een andere vorm is. Om elke twijfel te voorkomen, zijn de clausules 10.6(a) tot 10.6(l) van toepassing, of het verlies nu direct, indirect, consequentieel of anders is.
Ongeacht hetgeen bepaald is in artikel 10.2: a) zal onze volledige Aansprakelijkheid krachtens enig Contract in geen geval meer bedragen dan, in totaal, een bedrag gelijk aan een maximale waarde van: i) € 100,00; of ii) 110% van de totale waarde van het desbetreffende Contract op grond waarvan de noodzaak tot het ondernemen van actie zich voordoet; b) zal onze volledige Aansprakelijkheid ten opzichte van u of een derde in geen geval meer bedragen dan, in totaal, een bedrag gelijk aan een maximale waarde van: i) € 100,00; of ii) 110% van het totaalbedrag dat door u aan ons werd betaald in de 12 maanden voorafgaand aan enige noodzaak tot het ondernemen van actie.
De beperking van Aansprakelijkheid krachtens artikel 10.7 is zowel van toepassing op elke uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden voorziene Aansprakelijkheid, als op alle Aansprakelijkheid die voortvloeit uit ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige andere clausule in deze Algemene Voorwaarden.
In deze Algemene Voorwaarden betekent:a) “Aansprakelijkheid” de aansprakelijkheid voor schending van een contract, schending van verplichtingen, verkeerde opgaven, vergoeding of enige andere grond tot actie in welke vorm dan ook in verband met of voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de uitdrukkelijk in deze Algemene voorwaarden voorziene aansprakelijkheid of voortvloeiend uit de ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden (en in het kader van deze definitie zullen alle verwijzingen naar “deze Algemene Voorwaarden” dienen te worden beschouwd als onderdeel van elk bijkomend Contract); en b) “Schending van verplichtingen” de schending van elke (i) verplichting voortvloeiend uit de uitdrukkelijke of impliciete bepalingen van een Contract om aantoonbaar redelijke zorg te dragen voor of gebruik te maken van zijn bekwaamheden bij uitvoering van het Contract of (ii) de ongeschreven wettelijke verplichting daar aantoonbaar redelijke zorg voor te dragen of van zijn bekwaamheden gebruik te maken (maar geen andere, meer strikte verplichtingen).
Garantie en klachtenmanagement
We zullen onze verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden met zorg en bekwaamheid uitvoeren.
We hechten veel waarde aan de tevredenheid van onze klanten. U kunt op elk moment contact met ons opnemen door gebruik te maken van de contactgegevens in clausule 1.1 (A) van deze Algemene Voorwaarden. We zullen ons best doen om uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk in behandeling te nemen en zullen contact met u opnemen bij ontvangst van elke relevante vraag of klacht. In gevallen die betrekking hebben op de garantie dient de fabrikant er vaak bij betrokken te worden, waardoor het iets langer kan duren om uw verzoeken of klachten af te handelen.
U kunt de afhandeling van uw klacht bespoedigen door het onderwerp daarvan zo accuraat mogelijk te beschrijven en door ons, waar van toepassing, een kopie van de Bestelling of op zijn minst het bestelnummer dat we u gegeven hebben in de Bevestiging van Bestelling toe te sturen. Mocht u binnen een termijn van 5 werkdagen nog geen reactie van ons hebben ontvangen, gelieve dan opnieuw contact met ons op te nemen. Het kan voorkomen dat uw e-mails door onze anti-spamfilters geblokkeerd worden en ons niet bereiken, of dat correspondentie die we u toegestuurd hebben u niet bereikt.
Gegevensbeveiliging
Zie a.u.b. ons Privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze Algemene Voorwaarden.
Overmacht
We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schending, hindering of vertraging in de uitvoering van een Contract die toe te schrijven is aan een oorzaak waarop wij geen controle kunnen uitoefenen, inclusief maar niet beperkt tot, alle vormen van overmacht, acties van derden (inclusief maar niet beperkt tot hackers, leveranciers, overheid, quasi-autonome non-gouvernementele overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, militaire operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwang uitgeoefend door een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, extreme weersomstandigheden, aardbevingen, natuurrampen, ongevallen, mechanisch defecten, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen (met inbegrip van falen van elektriciteit, telecommunicatie of internet ), gebrek aan of onmogelijkheid om bevoorraad te worden met materiaal, uitrusting en/of transport (“Overmacht”), ongeacht het feit dat de omstandigheden in kwestie konden worden voorzien.
Zowel u als wij kunnen het Contract onmiddellijk ontbinden door een schriftelijke kennisgeving aan de andere patij in het geval de overmacht langer aanhoudt dan 2 Werkdagen, in welk geval noch u noch wij aansprakelijk zullen worden gehouden jegens de andere partij in verband met een dergelijke ontbinding (behalve dan voor terugbetaling van een Product dat al door u werd betaald en dat niet werd geleverd).
Als we verplichtingen zijn aangegaan om identieke of gelijkwaardige Producten te leveren aan meerdere klanten en we worden verhinderd om onze verplichtingen aan u volledig te na te komen op grond van overmacht, kunnen we naar eigen goeddunken besluiten welke Contracten we zullen uitvoeren en in welke mate.
Uitblijven van betaling, Ontbinding
Als u: a) een van uw verplichtingen krachtens een Contract schendt; ofb) u een van uw schuldeisers ervan op de hoogte stelt dat u uw betalingen hebt opgeschort of binnenkort op zult schorten, als u niet in staat bent uw schulden te betalen, of een besluit tot ontbinding is goedgekeurd, of een bewindvoerder is aangesteld voor management van uw zaken, uw bedrijf en uw eigendommen, of een liquidateur en/of manager of curator aangesteld is voor alle of een deel van uw eigendommen of onderneming, of zich omstandigheden voordoen die de rechtbank of een schuldeiser machtigen een curator en/of manager of liquidateur aan te stellen die het gerechtshof machtigt over te gaan tot ontbinding of faillietverklaring, of dat u zich in welke jurisdictie dan ook naar aanleiding van een schuld in gelijkwaardige omstandigheden bevindt; kunnen wij het desbetreffende Contract onmiddellijk ontbinden door u schriftelijk op de hoogte te stellen en elke aanbetaling behouden. U zult ons schadeloosstellen voor alle klachten, verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten en uitgaven, van welke aard dan ook als gevolg van een dergelijke ontbinding en alle bedragen die u aan ons verschuldigd bent kunnen onmiddellijk opeisbaar worden gemaakt.
In geval van niet tijdig betalen van de factuur, behouden we ons het recht voor rente te vorderen over de achterstallige betaling, berekend op basis van het wettelijk geldende tarief en van toepassing vanaf de datum van de eerste betalingsaanmaning. Daarnaast kan er een boete berekend worden van 12,5% over het uitstaande bedrag, met een minimum van € 30,00, evenals de aanmaningskosten.
Ontbinding van een Contract doet geen afbreuk aan eventuele verworven rechten of rechtsmiddelen van een van beide partijen. Ontbinding van een Contract doet geen afbreuk aan het van kracht worden of van kracht blijven van een bepaling waarvan uitdrukkelijk of impliciet voorzien is dat die in werking te treedt of van kracht blijft op het moment van of na een dergelijke ontbinding.
Kennisgevingen
Iedere kennisgeving krachtens een Contract dient schriftelijk te gebeuren en kan persoonlijk afgeleverd worden of via een gefrankeerde of aangetekende brief met ontvangstbevestiging of per e-mail geadresseerd worden aan de relevante partij op het laatst bekende adres of e-mailadres van de andere partij.
Iedere kennisgeving per post wordt geacht te zijn ontvangen twee Werkdagen nadat die gepost werd, als het adres van de ontvanger in België is. Een kennisgeving per e-mail wordt geacht te zijn ontvangen wanneer de e-mail aantoonbaar is binnengekomen op de server van de ontvanger. Ten bewijze daarvan volstaat het dat de brief of e-mail correct was geadresseerd en, in het voorkomende geval, correct was gefrankeerd of verzonden als aangetekende brief met ontvangstbevestiging.
Algemeen
We bewaren de gegevens van uw Bestelling en deze Algemene Voorwaarden tot zes jaar na aanvaarding van uw Bestelling. Om een en ander in de toekomst te kunnen raadplegen, adviseren we u echter een kopie van deze Algemene Voorwaarden, uw Bestelling, de Ontvangstbevestiging en de Bevestiging van Bestelling af te drukken en te bewaren.
Falen of vertraging bij uitoefening door u of ons van enig recht krachtens deze Algemene Voorwaarden of een Contract zal niet beschouwd worden als een verklaring van afzien van dat recht, en zal niet van invloed zijn op elke andere of verdere gebeurtenis of afbreuk doen aan enig recht of rechtsmiddel met betrekking daartoe of op een of andere wijze onze of uw rechten krachtens deze Algemene Voorwaarden of een Contract aantasten of wijzigen.
Mocht een clausule in deze Algemene Voorwaarden of een Contract ongeldig of niet uitvoerbaar worden of worden verklaard door in enige bevoegde jurisdictie, dan zal die ongeldigheid of onuitvoerbaarheid op geen enkele wijze afbreuk doen aan enige andere gehele of gedeeltelijke clausule. Alle clausules blijven van kracht en effectief zolang deze Algemene Voorwaarden of een Contract van kracht te blijven zonder dat bepaald wordt dat die onuitvoerbaar zijn.
Het is niet toegestaan deze Algemene Voorwaarden af te staan, over te dragen, te vernieuwen, te factureren, onder aan te besteden, te gebruiken om tot een financiële regeling of een andere overeenkomst te komen of op enige andere hiermee onverenigbare wijze te beschikken over deze Algemene Voorwaarden of over een Contract, of over bepaalde rechten of verplichtingen krachtens deze Algemene Voorwaarden of een Contract.
Niets in deze Algemene Voorwaarden of in een Contract kan leiden tot het creëren van een partnerschap, een agentschap of een relatie van werkgever en werknemer tussen u en ons of als zodanig worden beschouwd.
Geen enkele persoon die geen partij is bij deze Algemene Voorwaarden of bij een Contract kan hierdoor rechten verkrijgen of recht doen gelden op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden, zelfs niet als die persoon afgaat op een dergelijke bepaling of aan een van beide partijen heeft aangegeven in te stemmen met enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden of een Contract.
Deze Algemene Voorwaarden en een Contract (evenals alle niet-contractuele verbintenissen die hieruit voortvloeien of mee verbonden zijn) vallen onder en worden geïnterpreteerd volgens het Belgische recht. Beide partijen zijn onderworpen aan de niet-exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. Alle transacties, correspondentie en contact tussen ons zal plaatsvinden in de taal van de Bestelling.
Wijziging van de Algemene Voorwaarden
We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment. Alle wijzigingen van deze voorwaarden zullen online openbaar worden gemaakt. Voortzetting van gebruik van de Sites zal echter worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden. Deel (B) – Bestelling van Zalando Artikelen
Informatie over de verkoper
Bij bestelling van Zalando Artikelen is de verkoper Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlijn, Duitsland. In de inleiding bij de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden vindt u een omschrijving van de Zalando Artikelen.  
Prijs en leveringskosten
De in onze orderbevestiging vermelde prijs is de definitieve prijs, uitgedrukt in euro’s, inclusief alle belastingen tegen het wettelijk geldende tarief. De leveringskosten zijn bij de prijs inbegrepen.   Wij bieden express levering aan bij sommige bestellingen. Tijdens het bestelproces kan u zien of deze service mogelijk is bij uw bestelling. Wij rekenen voor deze service € 9,95 aan. Uw pakketje wordt binnen 2 werkdagen afgeleverd. Indien u het pakketje niet binnen 2 dagen ontvangt, betalen wij u de verzendingskosten terug.
Betaling, Levering
Op het einde van de bestelprocedure worden u de volgende wijzen van betaling voorgesteld voor het afrekenen van uw aankopen: -kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express), -PayPal (beveiligd betalingssysteem), -cadeaucheque, -onmiddellijke bankoverschrijving. Wij verplichten ons tot levering van de op de site www.zalando.be bestelde goederen binnen een in werkdagen uitgedrukte termijn, die zal worden aangegeven in de samenvatting van uw bestelling en de e-mail met de bevestiging van uw bestelling. De levertermijn gaat in op de dag van ontvangst van uw betaling. We stellen ons voortdurend ten doel te leveren binnen 3 tot 5 Werkdagen vanaf de datum van elke door ons geaccepteerde Bestelling, maar we kunnen geen vaststaande leveringsdatum garanderen.
Recht tot herroeping wanneer het Product geen gebreken vertoont
Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht Herroepingsrecht U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na dag 1, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, stelt u ons (Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243, Berlin, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: klantendienst@zalando.be), via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. U kunt het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via uw klantenaccount naar www.zalando.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons Zalando SE, P/A Antwerpen X, Noorderlaan 395, 2099 Antwerpen X, terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u het retoureticket niet gebruikt, komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Modelformulier voor herroeping (dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) — Aan Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243, Berlin, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: klantendienst@zalando.be: — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Voorwaarden voor het gebruik van kortingsactiebonnen
a) We kunnen u van tijd tot tijd per e-mail op de Site te gebruiken kortingsactiebonnen toesturen. De kortingsactiebonnen zijn uitsluitend te gebruiken voor de aankoop van Zalando artikelen op de Site. Ze kunnen niet worden gebruikt op de Zalando sites van andere landen, zoals op www.zalando.fr of www.zalando.de. b) De kortingsactiebonnen zijn uitsluitend te gebruiken gedurende de op de bovenkant vermelde geldigheidsperiode. Ze kunnen slechts één keer gebruikt worden en kunnen voor één en dezelfde bestelling niet worden gebruikt in combinatie met andere bonnen. Bepaalde merken kunnen worden uitgesloten van gebruik van de kortingsbonnen. c) Het krediet van een kortingsactiebon kan niet worden gebruikt voor betaling van artikelen van een derde, anders dan ons. d) Als het krediet van een kortingsactiebon onvoldoende is voor de Bestelling die u wenst te plaatsen, dan kunt u het verschil bijpassen door middel van betaling.
Voorwaarden voor het gebruik van cadeaucheques
a) U kunt cadeaucheques kopen voor gebruik op deze site door uzelf of andere Klanten. Deze cadeaucheques worden per e-mail toegestuurd. b) De cadeaucheques zijn uitsluitend te gebruiken voor aankopen op de Site. Ze kunnen niet worden gebruikt op de Zalando sites van andere landen, zoals op www.zalando.nl of www.zalando.de. c) De cadeaucheques kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van andere cadeaucheques. De cadeaucheques kunnen uitsluitend worden gekocht met gebruikmaking van een debet- of kredietkaart of via PayPal. d) Het krediet van de cadeaucheques levert geen rente op, heeft geen waarde in contant en kan niet worden terugbetaald. e) De aankoop van een cadeaucheque kan uitsluitend worden geannuleerd zolang die nog niet gebruikt is. Een cadeaucheque wordt beschouwd als zijnde gebruikt op het moment dat die ontvangen is, hetzij voor een bestelling of voor bijschrijving van de waarde ervan op het krediet van de klantenrekening. f) De bestelling van een cadeaucheque kan geannuleerd worden door op elk willekeurig moment dat de cadeaucheque nog niet gebruikt is contact met ons op te nemen op 0800 79734. Een cadeaucheque wordt beschouwd als zijnde ontvangen op het moment dat die gebruikt is als betaalmiddel voor een Bestelling. g) Als het krediet van een cadeaucheque onvoldoende is voor de Bestelling die u wenst te plaatsen, dan kunt het verschil bijpassen door middel van betaling. h) U kunt voor het betalen van een Bestelling gebruik maken van zoveel cadeaucheques als u wilt. De cadeaucheques kunnen worden gebruikt in combinatie met een kortingsactiebon per Bestelling. Deel (C) – Bestelling van Artikelen van een Zalando Partner
Informatie over de verkopers
Bij bestelling van Artikelen van een Zalando Partner is de verkoper evenals de Zalando partner Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlijn, Duitsland. Om te weten te komen of het een artikel betreft van een Zalando Partner dient u te kijken op de pagina met productinformatie.
De identiteit van de partner die het product verkoopt, en in het bijzonder namen, adressen en een registerreferentie, zijn te vinden via een link op de pagina van het betreffende product.
De bepalingen in het algemene deel (A) en dit deel (C) van de Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op het geheel van contractuele betrekkingen betreffende het artikel van de Zalando Partner, en in het bijzonder op uw betrekkingen met de Zalando Partner.
Prijs en leveringskosten
De in onze orderbevestiging vermelde prijs is de definitieve prijs, uitgedrukt in euro’s, inclusief alle belastingen tegen het wettelijk geldende tarief. De leveringskosten zijn bij de prijs inbegrepen.
Betaling, Levering
Op het einde van de bestelprocedure worden u de volgende wijzen van betaling voorgesteld voor het afrekenen van uw aankopen: – betaalkaart (Carte Bleue), – kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express), – PayPal (beveiligd betalingssysteem), – cadeaucheque.
De Zalando Partner draagt zorg voor de levering.
Recht tot herroeping bij aankoop van een Artikel van een Zalando Partner
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243, Berlin, Telefax: +49 (0)30 2759 46 93 E-Mail: service@zalando.be) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons of aan onze partner terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Modelformulier voor herroepingAan Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243, Berlin, Telefax: +49 (0)30 2759 46 93, E-Mail: service@zalando.be: Ik/Wij (1) deel/delen (1) u hierbij mede dat ik/wij (1) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (1)herroep/herroepen (1) – Besteld op (1)/Ontvangen op (1) – Naam/Namen consument(en) – Adres consument(en) – Datum (1) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Ongeldigheid van kortingsactiebonnen
De kortingsbonnen zijn niet te gebruiken voor artikelen afkomstig van partners van Zalando.
Voorwaarden voor het gebruik van cadeaucheques
a) U kunt cadeaucheques kopen voor gebruik op deze site door uzelf of andere Klanten. Deze cadeaucheques worden per e-mail toegestuurd. b) De cadeaucheques zijn uitsluitend te gebruiken voor aankopen op de Site. Ze kunnen niet worden gebruikt op de Zalando sites van andere landen, zoals op www.zalando.nl of www.zalando.de. c) De cadeaucheques kunnen niet worden gebruikt voor de aankoop van andere cadeaucheques. De cadeaucheques kunnen uitsluitend worden gekocht met gebruikmaking van een debet- of kredietkaart of via PayPal. d) Het krediet van de cadeaucheques levert geen rente op, heeft geen waarde in contant en kan niet worden terugbetaald. e) De aankoop van een cadeaucheque kan uitsluitend worden geannuleerd zolang die nog niet gebruikt is. Een cadeaucheque wordt beschouwd als zijnde gebruikt op het moment dat die ontvangen is, hetzij voor een bestelling of voor bijschrijving van de waarde ervan op het krediet van de klantenrekening. f) De bestelling van een cadeaucheque kan geannuleerd worden door op elk willekeurig moment dat de cadeaucheque nog niet gebruikt is contact met ons op te nemen op 0800 79734. Een cadeaucheque wordt beschouwd als zijnde ontvangen op het moment dat die gebruikt is als betaalmiddel voor een Bestelling. g) Als het krediet van een cadeaucheque onvoldoende is voor de Bestelling die u wenst te plaatsen, dan kunt het verschil bijpassen door middel van betaling. h) U kunt voor het betalen van een Bestelling gebruik maken van zoveel cadeaucheques als u wilt. De cadeaucheques kunnen worden gebruikt in combinatie met een kortingsactiebon per Bestelling. i ) Mocht u bij uw aankoop een actietegoedbon hebben gebruikt, dan behouden wij ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs van de artikelen te berekenen die u behoudt, indien – op grond van uw herroeping – de totale waarde van de bestelling onder de betreffende waarde van de actieprijs daalt.   Deel (D) – Bestelling van Zalando Lounge Artikelen De aanbiedingen op de Site www.zalando-lounge.be zijn niet toegankelijk voor iedereen op internet, maar uitsluitend bestemd voor een beperkte kring van leden, in zoverre er voorraad beschikbaar is en onder voorbehoud van de afzonderlijke voorwaarden van elke aanbieding. Als u gebruik wilt maken van de speciale Zalando Lounge aanbiedingen, dan kunt u lid worden door u in te schrijven op de site van de online boetiek op www.zalando-lounge.be. Elk lid heeft directe toegang tot de door een wachtwoord beschermde online boetiek. Als u gebruik wilt maken van de speciale Zalando Lounge aanbiedingen, dan kunt u lid worden door u in te schrijven op de site van de online boetiek op www.zalando-lounge.be.
Informatie over de verkoper
Bij bestelling van Zalando Lounge Artikelen is de verkoper Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlijn, Duitsland.
Prijs en leveringskosten
Op bestellingen gedaan bij de Zalando Lounge boetiek zijn de op het moment van bestelling in de online aanbieding genoemde prijzen van toepassing. De vermelde prijzen zijn inclusief BTW tegen het geldende tarief. De verzendkosten komen voor uw rekening en bedragen over het algemeen € 3,90 voor leveringen in België. In geval van levering van bijzonder omvangrijke, zware of bijzonder waardevolle artikelen kunnen de verzendkosten hoger uitvallen. De verzendkosten worden vermeld in de onlinecatalogus voor elk product, en ook bij bestelling. Na het plaatsen van de bestelling zal de transportonderneming via e-mail contact met u opnemen om de levering van de goederen te regelen. Wij behouden ons het recht voor elke inschrijving op de site www.zalando-lounge.be te weigeren, evenals elke bestelling door een klant die lid is. We zijn niet verplicht onze aanbieding permanent te handhaven. Door een eventuele storing op de site zal aan al afgesloten verkoopcontracten geen afbreuk worden gedaan.
Betaling, Levering
Op het einde van de bestelprocedure worden u de volgende wijzen van betaling voorgesteld voor het afrekenen van uw aankopen: – betaalkaart (Carte Bleue), – kredietkaart (Visa, MasterCard, American Express), – PayPal (beveiligd betalingssysteem).
Aankopen gedaan op de Zalando Lounge site zullen worden geleverd binnen een maximale termijn van dertig (30) dagen vanaf ontvangst van betaling.
Recht op herroeping wanneer het Product geen gebreken vertoont
Herroepingsrecht
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag 1, waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: service@zalando-lounge.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (Zalando Lounge Märkische Allee 508, 14979 Großbeeren, Deutschland) , terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. Wij dragen de kosten van de retourzending als u het retouretiket gebruikt dat wij ter beschikking stellen. Indien u het retourticket niet gebruikt, komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) Aan Zalando SE, Valeska-Gert-Straße 5, 10243, Berlijn, Duitsland, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: service@zalando-lounge.be: — Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) — Besteld op (*)/Ontvangen op (*) — Naam/Namen consument(en) — Adres consument(en) — Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
Voorwaarden voor het gebruik van kortingsbonnen
a) We kunnen u van tijd tot tijd per e-mail op de Site te gebruiken kortingsactiebonnen toesturen. De kortingsactiebonnen zijn uitsluitend te gebruiken voor de aankoop van Zalando artikelen op de Site. Ze kunnen niet worden gebruikt op de Zalando sites van andere landen, zoals op www.zalando.nl of www.zalando.de. b) De kortingsactiebonnen zijn uitsluitend te gebruiken gedurende de op de bovenkant vermelde geldigheidsperiode. Ze kunnen slechts één keer gebruikt worden en kunnen voor één en dezelfde bestelling niet worden gebruikt in combinatie met andere bonnen. Bepaalde merken kunnen worden uitgesloten van gebruik van de kortingsbonnen. c) Het krediet van een kortingsactiebon kan niet worden gebruikt voor het betalen van artikelen van een derde, anders dan ons. d) Als u een bestelling plaatst voor een Product waarvan de waarde lager is dan het bedrag op kortingsactie om, zal geen vergoeding of resterend krediet aan u worden terugbetaald. e) Het krediet van de kortingsactiebonnen levert geen rente op en heeft geen waarde in contant. f) Als het krediet van een kortingsactiebon onvoldoende is voor de Bestelling die u wenst te plaatsen, dan kunt u het verschil bijpassen door middel van betaling.
Ongeldigheid van cadeaucheques
De cadeaucheques kunnen niet worden gebruikt op de Site www.zalando-lounge.be. Versie: maart 2019 Gebruiksvoorwaarden Deze pagina (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt op deze pagina) zet de gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) uiteen op basis waarvan u gebruik kan maken van www.zalando.be (de “Site”) als gast of als geregistreerd gebruiker. Gelieve de Gebruiksvoorwaarden grondig te lezen alvorens de Site te gebruiken. Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden en om u eraan te houden. Uw gebruik van elk deel van de Site impliceert dat u akkoord gaat met de Gebruiksvoorwaarden en gaat van kracht vanaf de datum waarop u voor het eerst de Site gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden moet u onmiddellijk ophouden met de Site te gebruiken. De Site wordt beheerd door Zalando SE (“wij”), een bedrijf met zetel in Duitsland bij de districtrechtbank van Charlottenburg, Berlijn onder nummer HRB 154823 Bxxxxxx gevestigd in de Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlijn, Duitsland (BTW-nummer: DE 260543043). Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u door wijzigingen online te plaatsen. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig nagaan van de informatie die online geplaatst wordt om tijdig van dergelijke wijzigingen op de hoogte te zijn. Uw voortgezet gebruik van de Site nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, impliceert dat u akkoord gaat met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden. U bent verantwoordelijk voor alle toegang tot de Site via uw internetverbinding en voor het onder de aandacht brengen van deze Gebruiksvoorwaarden van alle gebruikers van uw internetverbinding. U zult de Site niet gebruiken of iets aan ons, de Site, of een gebruiker van de Site voorleggen dat in enig opzicht: a) in strijd is met enige wet, statuut, regulering van om het even welk toepasselijke rechtsgebied; b) frauduleus, crimineel of onwettelijk is; c) niet accuraat of achterhaald is; d) obsceen, onfatsoenlijk, pornografisch, vulgair, profaan, racistisch, seksistisch, discriminerend, beledigend, denigrerend, schadelijk, kwetsend, bedreigend, pijnlijk, kwaadaardig, beledigend, hatelijk, bedreigend, lasterlijk, onjuist of politiek kan zijn; e) een andere persoon of organisatie nadoet, of een verkeerde voorstelling geeft van een relatie met een persoon of organisatie; f) een inbreuk kan uitmaken op of een schending is van het auteursrecht of enig ander intellectuele eigendomsrecht (met inbegrip van zonder beperking, auteursrechten, merkrechten en uitzendrechten) of de privacy of andere rechten van ons of een derde partij; g) in strijd is met onze belangen; h) in strijd is met enige specifieke regels of eisen die wij bepalen op de Site met betrekking tot een specifiek deel van de Site of de Site in zijn geheel; of i) uw gebruik, levering of overdracht van virussen, ongevraagde e-mails, Trojaanse paarden, luiken, achterdeuren, Paaseieren, wormen, tijdbommen, cancelbots of computerprogramma’s bevatten die bedoeld zijn om een systeem, gegevens of persoonlijke informatie te schaden, er schadelijke invloed op uit te oefenen, heimelijk te onderscheppen of te onteigenen. U geeft ons hierbij een onherroepelijke, royaltyvrije, wereldwijde, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om al het materiaal dat u aan ons geeft of op de Site indient te gebruiken op de Site of voor de algemene marketing van onze diensten (op welke wijze en in alle media dan ook). U gaat akkoord om uw morele recht om als de auteur te worden geïdentificeerd op te geven en u gaat akkoord dat wij u uw mogen aanpassen voor zover het recht dit toestaat. Commentaar en ander materiaal dat op de Site wordt geplaatst, zijn niet bedoeld als advies waarop vertrouwd moet worden. Daarom zijn wij niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor vertrouwen dat gesteld wordt in materiaal door bezoekers van de Site of door iemand die geïnformeerd werd over de inhoud van zulk materiaal. U stemt ermee in om te allen tijde alle instructies na te leven voor het gebruik van de Site die we van tijd tot tijd opstellen. Beschikbaarheid van de Site, veiligheid en nauwkeurigheid Hoewel we proberen om de Site 24 uur per dag beschikbaar te maken, kunnen we niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de Site niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd. Wij geven geen garantie dat uw toegang tot de Website ononderbroken, tijdig of foutloos is. Vanwege de aard van het internet, kan dit niet worden gegarandeerd. Daarnaast kunnen we soms nood hebben aan het uitvoeren van reparaties, onderhoud of invoering van nieuwe mogelijkheden en functies. Toegang tot de Website kan worden geschorst of ingetrokken voor u persoonlijk of voor alle gebruikers tijdelijk of permanent te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen ook beperkingen opleggen aan de lengte en de wijze van gebruik van om het even welk deel van de Website om welke reden dan ook. Als we persoonlijk beperkingen opleggen aan u, mag u niet proberen om de Site te gebruiken onder een andere naam of gebruiker. Wij garanderen niet dat de Site compatibel zal zijn met alle hardware en software die u kunt gebruiken. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan, of virussen, of andere code die invloed kunnen hebben, een computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van de Website of het verkrijgen van materiaal van, of als een gevolg van het gebruik van de Website. We zijn ook niet aansprakelijk voor de handelingen van derden. Wij kunnen de Site en alles wat daarin beschreven staat veranderen en updaten zonder u daarvan op de hoogte te brengen. Hoewel we ernaar streven om ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op de Website juist zijn, wordt er geen garantie of verklaring gegeven, uitdrukkelijk of impliciet, dat ze volledig, nauwkeurig, up-to-date, geschikt voor een bepaald doel zijn en, voor zover toegestaan door de wet, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen. Dit doet geen afbreuk aan de verplichtingen die we kunnen hebben onder een contract dat we hebben met u om u te voorzien van diensten, met inbegrip van de verplichting die wij hebben onder dat contract om u te voorzien van accurate informatie en advies en die wij kunnen vervullen via een beveiligd deel van de Website toegankelijk voor mensen die gebruik maken van het juiste wachtwoord. Het materiaal op de Site is enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en zal niet leiden tot enige toezegging of verplichting voor ons. Alle informatie op de Website zal in geen geval deel uitmaken van een aanbod of contract. Registratie voor de dienst Als u een bestelling wilt plaatsen op de Site om een van de Producten te kopen die op de Site vermeld zijn, dan moet u zich registreren voor een profiel op de Site waartoe u toegang zal krijgen op de Site via het deel “Mijn Zalando”. Om te registreren dient u ons uw naam, postcode en e-mailadres te geven en eventueel wat andere persoonlijke informatie. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie hierover. Zodra u zich registreert bij de Site, wordt u gevraagd om een gebruikersnaam te creëren en een wachtwoord te bepalen voor uw account. U moet het wachtwoord geheimhouden en ons onmiddellijk op de hoogte brengen als een onbevoegde derde dat wachtwoord te weten komt, of als er sprake is van onbevoegd gebruik van uw e-mailadres of uw account of enige inbreuk op de veiligheid die u bekend is. U gaat ermee akkoord dat iedere persoon aan wie u uw gebruikersnaam of wachtwoord wordt vermeld bevoegd is om op te treden als agent voor wat betreft het gebruik (en / of transacties te verrichten via) uw account. Let op: u bent volledig verantwoordelijk als u de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord niet behoudt. U moet geregistreerd zijn met een geldig persoonlijk e-mailadres dat u regelmatig gebruikt, zodat onder andere, administratieve e-mails naar u kunnen worden verzonden. Alle accounts die zijn geregistreerd met iemand anders zijn e-mailadres of met een tijdelijk e-mailadres kunnen worden afgesloten zonder voorafgaande kennisgeving. We kunnen eisen om accounts te valideren bij de registratie of wanneer we geloven dat je een ongeldig e-mailadres gebruikt. Wij behouden ons het recht voor om uw account te sluiten als een niet-Belgische gebruiker doet alsof hij een Belgische gebruiker is, of de Site op enigerlei wijze verstoort Wanneer u zich registreert voor een account, en wanneer u daarna inlogt op u account, heb je de mogelijkheid om je in te schrijven om informatieve e-mails (zoals nieuwsbrieven, informatie over aanbiedingen, enz.) te ontvangen en om je uit te schrijven. Je bent in staat om je uit te schrijven van deze informatieve e-mails op elk gewenst moment door in te loggen op uw account. Voor meer informatie over informatieve e-mails, gelieve het Privacybeleid te raadplegen. Hoewel we de gegevens opslaan met betrekking tot een bestelling die u op de Site plaatst om een van de Producten die voorkomen op de Site te kopen, zult u uit veiligheidsredenen niet in staat om deze informatie direct op te vragen. U kunt toegang krijgen tot deze gegevens door in te loggen op uw account. U zult in staat zijn om informatie met betrekking tot uw ingevulde, openstaande of recent verzonden Bestellingen te bekijken en te beheren en uw adresgegevens, bankgegevens en een nieuwsbrief waarop je een abonnement hebt op te slaan. Onze aansprakelijkheid Wij aanvaarden aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of voor onze frauduleuze misinterpretatie of grove schuld of voor enige andere aansprakelijkheid die we niet kunnen uitsluiten of beperken volgens de wet. Voor zover wettelijk toegelaten en onder voorbehoud van paragraaf 21 hierboven, in alle andere gevallen dan met betrekking tot diensten die wij voor een specifieke consument (die wordt beheerst door eigen contractuele bepalingen en voorwaarden): a) onze totale aansprakelijkheid jegens u of een derde partij zal in geen geval hoger zijn dan, in totaal, een bedrag gelijk aan de grootste waarde van: i) 100 Euro, of ii) 110% van het totale door u betaalde bedrag aan ons in de 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de grond voor juridische stappen b) zullen wij niet aansprakelijk zijn (hetzij contractueel, extracontractueel en/of quasicontractueel ) voor uw gebruik of de onmogelijkheid tot gebruik of vertraging in het gebruik van de Site of enig materiaal dat op de Site stond of via de Site bereikbaar was of voor enige handeling of besluit genomen als gevolg van het gebruik van de Website of dergelijk materiaal voor: (a) indirecte of consequentiële verliezen, schade, kosten of uitgaven, (b) verlies van feitelijke of verwachte winst; (c ) verlies van de opdrachten, (d) verlies van het gebruik van geld, (e) verlies van verwachte besparingen, (f) verlies van inkomsten; (g) verlies van goodwill, (h) verlies van reputatie, (i) het verlies van het business; (j) verlies van gebruikstijd, (k) verlies van opportuniteit of (l) verlies, beschadiging of corruptie van gegevens, ongeacht of dergelijke schade redelijkerwijs kon worden voorzien, of we u hadden geadviseerd over de mogelijkheid van deze verliezen. Voor alle duidelijkheid, (b) tot en met (l) zijn van toepassing ongeacht of de schade direct, indirect, consequentieel of anderszins is. Als u een contract met ons aangaat door het indienen van een bestelling voor een product via de Site, dat door ons wordt aanvaard overeenkomstig onze Algemene Voorwaarden, zullen de relevante bepalingen van deze Algemene Voorwaarden met betrekking tot de onze aansprakelijkheid en de beperking ervan, de beperking van aansprakelijkheid vervat in de bepalingen in artikel 22.a hierboven vervangen. Handelsmerken De Zalando namen en logo’s en alle gerelateerde namen, merken en slogans zijn merken of handelsnamen van ons of onze licentiegevers. Intellectuele eigendomsrechten Wij zijn de eigenaar of licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten op de Site, en van het materiaal dat erop gepubliceerd wordt. Deze werken zijn beschermd door auteursrechtelijke wetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden. U mag één kopie afdrukken, en kunt uittreksels downloaden van pagina(s) van de Website voor uw persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen trekken binnen uw organisatie naar materiaal op de Site U mag geen wijziging aanbrengen in de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op welke manier dan ook, en je mag geen illustraties, foto’s, video of audio of afbeeldingen afzonderlijk van de bijbehorende tekst gebruiken. U mag geen enkel deel van de materialen op de Site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder het verkrijgen van een licentie om dat te doen van ons of onze licentiegevers. IAls u een deel van de Website afdrukt, kopieert of download in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om de Website te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van de materialen die u hebt gemaakt teruggeven of vernietigen. Informatie over u en uw bezoeken aan de Site Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid. Door het gebruik van de Site stemt u in met deze verwerking en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens juist zijn. Transacties te verrichten via de Site Contracten voor de levering van producten gevormd via de Site of als gevolg van bezoeken door u worden beheerst door onze Algemene Voorwaarden Websites van derden We hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van een website waarvan een link naar de Site bestaat (tenzij wij de leverancier zijn van deze gelinkte sites). Dergelijke gekoppelde sites worden enkel geleverd “zoals ze zijn” voor uw gemak met geen enkele garantie, expliciet of impliciet, voor de informatie die ze bevatten. Wij geven geen goedkeuring of aanbeveling voor een website van een derde partij waarnaar de Site een link bevat. Het is niet toegestaan om zonder onze toestemming (een deel van) onze Site op uw eigen of een website van een andere persoon te plaatsen. We geven u hierbij een herroepbaar, niet-exclusief, royaltyvrij recht om een link van uw website naar de homepage van de Site te plaatsen, op voorwaarde dat u dit doet op een eerlijke en legale manier zonder beschadiging van onze reputatie of er misbruik van te maken. In het bijzonder: a) a) zult u geen enkele garanties of verklaringen geven over ons, onze diensten of ons beleid, tenzij met onze voorafgaande uitdrukkelijke toestemming; b) zult u niets over ons of onze diensten of beleid zeggen dat onjuist, misleidend, denigrerend of beledigend is; en c) mag u expliciet noch impliciet suggereren dat wij uw site onderschrijven of ermee geassocieerd zijn wanneer dit niet het geval is. Scheidbaarheid Als een van deze bepalingen zou worden vastgesteld als illegaal, ongeldig of alleszins niet afdwingbaar op grond van de wetten van een staat of land waarin deze voorwaarden zijn bedoeld om effectief te zijn, dan zal in de mate van het mogelijke en binnen de jurisdictie waarin de bepaling illegaal, ongeldig of niet afdwingbaar is, de bepaling worden afgescheiden en verwijderd en zullen de resterende Gebruiksvoorwaarden overleven, volledig van kracht blijven en bindend en afdwingbaar blijven. Belgische rechtspraak en wetgeving Deze Algemene Voorwaarden en het gebruik van de Site (en eventuele niet-conctractuele relaties die hieruit voortvloeien) worden beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. In geval van een geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, bent u onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van een Belgische rechtbank in Brussel.