Algemene Voorwaarden
Zalando Lounge


Algemene voorwaarden voor online bestellingen op www.zalando-lounge.be

We willen u hierna graag informeren over onze algemene voorwaarden die regelen hoe we uw aankopen verwerken en afhandelen.


De aanbiedingen op onze website www.zalando-lounge.be zijn uitsluitend bedoeld voor consumenten die de aankoop doen met een doel dat noch aan hun commerciële noch aan hun professionele activiteiten kan worden toegeschreven.

Afsluiten van het contract en levering van artikelen
Met het opgeven van uw bestelling verklaart u dat u uitsluitend voor privédoeleinden handelt.
Voor online bestellingen op www.zalando-lounge.be, worden de contracten enkel afgesloten in de Nederlandse of Franse taal. U sluit een contract met Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlijn.
Om een artikel aan te kopen, en dus om een bestelling te plaatsen, zal u het artikel moeten toevoegen aan uw winkelmandje. U kan dan het aantal kiezen dat u wilt bestellen van het artikel. Vervolgens zal u uw klantgegevens moeten invullen, betaalmethode moeten kiezen en, desgevallend, uw promotiecode kunnen gebruiken. Nadien kan u het detail van uw bestelling nakijken en, indien nodig, invoerfouten opsporen en verbeteren alvorens u de bestelling plaatst. Door op “Bestel en betaal” te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de artikelen in uw winkelmandje en gaat u de verplichting aan deze te betalen. Nadat u uw bestelling heeft geplaatst, zullen we u onverwijld een bevestiging van uw bestelling sturen per e-mail. Het contract is bindend van zodra u van ons de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen.
Gelieve te noteren dat artikelen die voorafgaandelijke moeten worden betaald (voorbehouden), pas zullen worden verzonden van zodra we betaling hebben ontvangen van de volledige aankoopprijs en verzendkosten. We verzoeken u daarom om het volledig verschuldigd bedrag onmiddellijk te betalen na ontvangst van de bevestiging van de bestelling, en uiterlijk binnen de 7 kalenderdagen.
Gelieve te noteren dat onze verbintenis tot levering van uw bestelling uitzonderlijk is opgeschort in de volgende situatie omdat het als een situatie van overmacht wordt beschouwd voor ons: de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we u onverwijld hebben geïnformeerd omtrent deze situatie. Bijkomend mogen wij het inkooprisico niet hebben aanvaard met betrekking tot de bestelde artikelen.
Indien artikelen uitgeput zijn in onze voorraad, zullen wij u onverwijld elke betaling die u heeft gedaan, terugbetalen. We kunnen niet gedwongen worden om de bestelde artikelen elders in te kopen, aangezien wij het inkooprisico niet aanvaarden, zelfs niet voor soortgoederen (waarvan enkel het type en de eigenschappen van de goederen worden vermeld). Enige mogelijke aansprakelijkheid voor onbeschikbare artikelen zal in elk geval beperkt zijn tot het door u betaald bedrag voor de onbeschikbare artikelen dat wij u onverwijld zullen terugbetalen.
Wij leveren in België. Wanneer tijdsperiodes zijn uitgedrukt in werkdagen, betekenen werkdagen alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd.
U stemt in met de overdracht van de vorderingen van de verkoper tot betaling van de aankoopprijs aan derden, in het bijzonder aan Zalando Payments GmbH
Prijzen, verzendkosten, dringende levering en eigendomsoverdracht
De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen.
De artikelen blijven onze eigendom tot integrale betaling van de aankoopprijs en verzendkosten.
Bij elke bestelling rekenen wij verzendkosten aan, waarvan het bedrag is gepreciseerd op de bestelpagina. De verzendkosten kunnen afwijken voor bijzonder omvangrijke, zware of waardevolle artikelen. Wij preciseren zulke kosten voor elk artikel op de webpagina met de productgegevens terwijl u shopt en op de bestelpagina.
Betaling
Algemeen aanvaarden wij de volgende betaalmethodes: kredietkaarten MasterCard, Visa, American Express, debetkaarten Maestro, domiciliëring, betaling per overschrijving en betaling via Paypal. We behouden ons het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes. Gelieve te noteren dat wij alleen betalingen aanvaarden van rekeningen binnen de Europese Unie (EU). U bent verantwoordelijk voor elke kost die gepaard gaat met de betaaltransactie.
In geval van aankopen met kredietkaart, zal de aankoop op uw kredietkaart worden aangerekend wanneer we overgaan tot verzending van uw bestelling.
Indien u kiest voor domiciliëring en u aan ons de gegevens van uw bankrekening geeft, geeft u ons de toelating om de factuur te debiteren van de door u aangeduide rekening. Indien de domiciliëring geweigerd wordt omwille van ontoereikend saldo, of omdat de door u verschafte gegevens van de bankrekening foutief zijn, of omdat u ten onrechte de domiciliëring weigert, zal u verzocht worden om de opgelopen kosten te vergoeden als gevolg van de intrekking van de domiciliëring door de bank, mits u wettelijk verantwoordelijk bent voor deze intrekking.
We behouden het recht voor om een forfaitaire vergoeding aan te rekenen van 5,00 EUR per herinneringsschrijven wanneer u niet tijdig betaalt.
Voor elke laattijdige betaling zal u ons van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling wettelijke interesten verschuldigd zijn op het bedrag dat niet is betaald op de vervaldag, te rekenen vanaf de vervaldag.
U bent akkoord om de facturen en creditnota’s enkel elektronisch te ontvangen.
Kortingsbonnen en verzilvering
Kortingsbonnen zijn bonnen die niet kunnen worden aangekocht, maar worden uitgegeven tijdens reclamecampagnes; hun geldigheidsperiode is beperkt in de tijd.
Kortingsbonnen kunnen slechts éénmaal worden verzilverd in het kader van een bestelling, en enkel binnen de gepreciseerde periode. Sommige merken kunnen uitgesloten zijn van de promotie. Gelieve te noteren dat een minimale aankoopwaarde kan zijn vereist voor het gebruik van kortingsbonnen.
De waarde van de artikelen moet gelijk zijn aan de waarde van de kortingsbon of de waarde hiervan overschrijden. Als de kortingsbon ontoereikend is voor de waarde van de artikelen, zal het verschil moeten worden betaald middels één van de aanvaarde betaalmethodes. De waarde van kortingsbonnen zullen niet in contanten worden uitbetaald, noch zullen zij interest opleveren. Kortingsbonnen zullen niet worden terugbetaald indien alle of sommige artikelen worden teruggestuurd.
Kortingsbonnen kunnen enkel worden verzilverd vóór u de bestelling afrondt. Indien u een kortingsbon wilt verzilveren, zal u uw promotiecode moeten invullen gedurende het bestelproces, en meer in het bijzonder wanneer u uw betaalmethode kiest, alvorens u overgaat tot betaling. Na betaling is het niet meer mogelijk om retroactief kortingsbonnen te gebruiken. Kortingsbonnen mogen niet worden doorgegeven aan derde partijen. Behoudens andersluidende overeenkomst, is het niet mogelijk om meerdere kortingsbonnen te cumuleren.
Indien u een kortingsbon heeft gebruikt bij uw bestelling en, ten gevolge van een herroeping door u, de totale waarde van uw bestelling kleiner wordt dan of gelijk is aan de waarde van uw kortingsbon, behouden we ons het recht voor om u de oorspronkelijke prijs aan te rekenen voor de artikelen die u behoudt.
Wettelijk herroepingsrecht ten aanzien van Zalando Artikelen

Wanneer u Zalando Lounge artikelen koopt, heeft u het recht om uw contract te herroepen binnen de 14 dagen.

Informatie omtrent het herroepingsrecht:
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 5.4 en 5.7). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (per gewone post: Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlijn, of per fax: +49 (0)30 27594693, of per e-mail: service@zalando-lounge.be via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 5.10), maar u bent hiertoe niet verplicht
U kunt ook het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring elektronisch invullen en indienen via onze website www.zalando-lounge.be. Als u van deze mogelijkheid gebruik maakt, zullen wij u onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld per e-mail) een ontvangstbevestiging van uw herroeping sturen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Uitzondering op het herroepingsrecht
U heeft geen recht om de overeenkomst te herroepen als uw bestelling bestaat uit verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne (bv. cosmetica en ondergoed) en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

Na het openen of wijzigen van de veiligheidsverpakking die het artikel geheel of gedeeltelijk bedekt, kan u niet meer verzaken aan de aankoop.

Gevolgen van de herroepin
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, in overeenstemming met artikel 6, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u geen kosten worden aangerekend voor deze terugbetaling.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan Zalando Lounge terug te zenden of te overhandigen. We raden u aan om het terugzendetiket te gebruiken dat bij uw bestelling is ingesloten; Dit etiket kan ook worden afgedrukt van uw account. Als u geen toegang heeft tot een printer, of als u problemen heeft om het terugzendetiket te downloaden of als u een nieuw terugzendetiket nodig heeft, kan u contact opnemen met onze klantendienst om een terugzendetiket te vragen (u vindt de contactgegevens hierna).
U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.
Enkel indien u het terugzendetiket gebruikt dat door ons werd voorzien voor de verzending vanuit het land waarin de levering is gebeurd, zullen we de terugzendkosten dragen. Als u geen gebruik maakt van het terugzendetiket dat wij hebben voorzien, zal u de kost voor het terugzenden zelf moeten betalen. Gelieve te noteren dat in dat geval de kosten grotendeels afhankelijk zullen zijn van de toepasselijke prijs van de verzender van uw keuze.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of tot u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Modelformulier voor herroeping

Indien u de overeenkomst wenst te herroepen, gelieve dit formulier in te vullen en ons terug te sturen:
Aan: Zalando SE, Valeska-Gert-Str. 5, 10243 Berlijn, fax: +49 (0)30 2759 46 93, e-mail: service@zalando-lounge.be
Ik/wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*) :
— besteld op / ontvangen op (*)
— uw naam / namen:
— Uw adres:
– Uw handtekening (enkel wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
— Datum

_____________________
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

Terugbetalingen

Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die u heeft gebruikt voor de betaling. Indien u via Paypal of middels kredietkaart heeft betaald, zal de terugbetaling gebeuren op uw Paypal- of kredietkaart-rekening.

Klantendienst

Onze klantendienst kan worden gecontacteerd:
Op ons Nederlandstalig meldpunt per telefoon: 0800 795 18, van maandag – zondag (7u00 – 20u00);
Op ons Franstalig meldpunt per telefoon: 0800 795 18, van maandag – zondag (7u00 – 20u00);
Per e-mail: service@zalando-lounge.be
Per fax: +49 (0)30 2759 46 93.

Varia
Onze aansprakelijkheid voor gebreken wordt geregeld door de toepasselijke wettelijke bepalingen.
Deze algemene voorwaarden kunnen worden bekeken op www.zalando-lounge.be. U kan dit document ook afdrukken of opslaan door de geschikte functies te gebruiken in uw web browser (normaal Document -> Opslaan als). U kan dit document ook downloaden en archiveren als pdf door hier te klikken. Om het pdf-document te openen, zal u Adobe Reader nodig hebben, dat u gratis kan downloaden op www.adobe.be, of een gelijkaardig pdf-lezer.
U kan de details van uw bestelling ook gemakkelijk archiveren door ofwel de algemene voorwaarden te downloaden en de geschikte functies in uw web browser te gebruiken om de samenvatting van uw bestelling op te slaan zoals dit verschijnt op de laatste pagina van het bestelproces in de webshop, of door de automatische bevestiging van de bestelling af te wachten die we ook versturen naar het door u aangeduid e-mailadres na het afronden van uw bestelling. De bevestiging van de bestelling per e-mail omvat de details van uw bestelling en onze algemene voorwaarden en kan gemakkelijk worden afgedrukt of opgeslagen met uw e-mailprogramma. Wij archiveren de inhoud van uw contract gedurende maximaal drie jaren. U kan de details van uw recente bestellingen vinden op uw account.
De Europese Commissie biedt aan consumenten een platform aan voor alternatieve geschillenbeslechting. Consumenten kunnen hun geschil met betrekking tot een online bestelling afhandelen zonder tussenkomst van een rechtbank. U krijgt toegang tot het platform voor onlinegeschillenbeslechting via deze url-link: http://ec.europa.eu/odr/.
De toepassing van het Weens Koopverdrag inzake internationale koopovereenkomsten (1980) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden nietig zouden zijn, zal dit de geldigheid van de andere bedingen niet aantasten.

Zalando SE

Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlijn
D – 10243 Berlijn
Raad van Bestuur: Robert Gentz & David Schneider (beide co-bestuursvoorzitters), Dr. Astrid Arndt, James Freeman II, David Schröder
Voorzitster van de Raad van Commissarissen: Cristina Stenbeck
Geregistreerd bij de Rechtbank van Charlottenburg Berlijn,
HRB 158855 B
BTW-nummer: DE 260543043

Laatst bijgewerkt: 28.04.2021